شماره:۱۱۸۴۸

تاریخ:۱۴۰۲/۱۲/۳

پیرو اطلاعیه شماره ۹۶ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۵ تمامی پیشنهادات واصله تا کنون توسط هیأت تدوین اساسنامه بررسی و اصلاحات لازم انجام گرفت لذا نسخه نهایی به شرح زیر تقدیم می گردد.

اساسنامه اصلاحی مجتمع مسکونی دهکده

این اساسنامه در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۶ مجمع عمومی مجتمع جهت بررسی و تصویب تقدیم خواهد شد.

                  هیأت مدیره انجمن مالکان مجتمع