نکات مدیریتی

نکات مدیریتی

اصل صداقت خصوصیات مدیر برجسته ، صداقت ، درستی و انجام امور بطور صادقانه با همه کس و در هر شرایطی است. طبق این اصل باید با خودتان و دیگران کاملاً صادق باشید.امرسون میگوید: ” از صداقت خودتان مانند چیزی مقدس مراقبت کنید.هیچ چیز مقدس تر از صداقت تان نیست ”...
نکات مدیریتی

نکات مدیریتی

بهترین سازمان ها همیشه بهترین افراد را استخدام میکنند شرکت های برتر ، سال هاست به این نکته واقفند که کارکنان علت اصلی موفقیت هستند و به همین دلیل زمانی را صرف انتخاب افراد میکنند و در مصاحبه ها و بررسی سوابق داوطلبان بسیار دقت میکنند. اگر فرد نامناسبی استخدام شود ،...
نکات مدیریتی

نکات مدیریتی

صداقت با ارزش ترین و محترم ترین ویژگی یک مدیر است همیشه به حرف هایتان عمل کنید روی کاغذ فکر کنید تمام مدیران کارآمد قلم به دست فکر میکنند برای اینکه در حوزه خود مدیر موفقی شوید زودتر سرکار حاضر شوید سخت تر کار کنید و دیرتر کار را تعطیل...