بیماری و آفات

بیماری و آفات

سفیدک پودری یا حقیقی : میزبان ها : اغلب درختان مثمر و غیر مثمر ودرختچه ها ی پهن برگ وهمچنین گیاهان علفی مانند افرا ،نارون ، چنار ، بلوط ،اقاقیا ،زبان گنجشک،توسکا ،ماگنولیا راش ، رز ،زرشک ، انگور، زیتون و درختان هسته دار و دانه دار علائم: اگر جه انواع مختلفی از قارچ...