تاریخ:۱۴۰۳/۴/۱۳

شماره:۱۱۹۸۰

اسامی داوطبین هیأت مدیره و بازرسین

 • آقای حمیدرضا اسمعیلی
 • آقای محمدرضا بادبانچی
 • آقای محمد حسین پزشکیان
 • آقای کورش تاج بخش
 • سرکار خانم کتایون تمجیدی
 • آقای مرتضی چتر زرین
 • آقای مهدی حاجی صادقی
 • سرکار خانم نازی رجبی
 • آقای مجید رضایی
 • آقای دکترعلی قارونی
 • آقای رامین قلی پوری
 • آقای دکتر محمود کرباس فروشان
 • آقای پیمان مقدمیان
 • آقای مهدی مهدوی
 • آقای هادی نراقی
 • آقای حمیدرضا نیشابوری نژاد
 • آقای شهریار هاشمی

هیأت مدیره انجمن مالکان