تاریخ:۱۴۰۳/۱/۱۵

شماره:۱۱۸۸۸

بدینوسیله از مالکان محترمی که به عنوان « عضو هیأت مدیره و بازرسین » داوطلب همکاری با انجمن مالکان هستند دعوت به عمل می آید اعلام آمادگی خود را به صورت کتبی حداکثر تا پایان وقت اداری ۱۴۰۳/۲/۱۳ به دفتر مدیریت دهکده تحویل و رسید دریافت نمایند.

هیأت مدیره انجمن مالکان