شماره:۱۱۸۵۵

تاریخ:۱۴۰۲/۱۲/۵

نظر به اینکه اخیراً موارد و مطالب  و اظهارات مختلفی از ناحیه تعدادی از اهالی محترم در فضای مجازی منجمله گروه یاران مطرح و منتشر شده که بعضاً با ابهاماتی مواجه و موجب تشویش اذهان عمومی و نگرانی اهالی گردیده است، لذا حسب وظیفه و اختیارات قانونی مطابق مواد ۱۴۸ و ۱۴۹ قانون تجارت و بند ۴۳-۲ اساسنامه انجمن مالکان به منظور پاسخ به سوالات و رفع ابهامات و حفظ امنیت و آرامش مالکان، ساکنان، با دعوت و حضور تعدادی از اعضای کارگروههای مالی، حقوقی و فنی مهندسی در تاریخ  ۱۴۰۲/۱۲/۱۲  راس ساعت ۱۷:۰۰ جلسه پاسخگویی، در محل دفتر خدمات برگزار می گردد.

هادی اقوامی و محمدرضا بادبانچی

 بازرسین انجمن مالکان