شماره:۱۱۸۲۲

تاریخ:۱۴۰۲/۱۱/۱۰

به استحضار می رساند افراد ذیل به عنوان نماینده مالکین خیابانها جهت همکاری و شرکت در مجمع نمایندگان خیابانها انتخاب گردیده اند.

۱-پامچال شرقی: خانم پروانه برو نرسی  ۲-پامچال غربی: آقای مهدی فاتحی

۳-بنفشه شرقی: آقای خسرو مقصودی    ۴-بنفشه غربی: آقای رضا قلی پوری

۵-مریم شرقی: خانم مستانه روانی پور     ۶-مریم غربی: خانم سوگل طهرانی

۷-لادن شرقی: خانم آتسا محی الدین      ۸- لادن غربی: آقای ناصر سبزه زار

۹-گلنار شرقی: آقای منوچهر غدیری      ۱۰ -گلنارغربی: آقای عباس پدیدار

۱۱-یاسمن شرقی: آقای مجید رضایی       ۱۲-یاسمن غربی: آقای محمدعلی اسبقی

۱۳-نیلوفر شرقی: آقای حسین فرمنش    ۱۴-نیلوفر غربی: آقای فرزین وفایی

۱۵-نسترن شرقی: آقای رضا عنایتی       ۱۶-نسترن غربی: آقای پیمان مقدمیان

۱۷-گلایل شرقی: آقای محمدجوادمسگر   ۱۸-گلایل غربی: آقای اردلان پورفرهادی

     مجتمع آپارتمانی: آقایان: بابک ناجی-مهدی مهدوی

                                                      هیأت مدیره انجمن مالکان