شماره: ۱۱۸۰۴

تاریخ:۱۴۰۲/۱۰/۲۸

پخت آزمایشی نانوایی سنگکی ( آزاد پز ) از مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۸  آغاز شد.

ساعت کار ۷:۰۰ الی ۱۲:۳۰ و ۱۶:۳۰ الی ۲۰:۰۰

هیئت مدیره انجمن مالکان