شماره:۱۱۷۷۴

تاریخ:۱۴۰۲/۱۰/۵

زمان استفاده آب فضای سبز ، روزهای فرد و جمعه از ساعت

۸:۰۰ الی ۱۴:۰۰ می باشد.

هیئت مدیره انجمن مالکان