تاریخ:۱۴۰۲/۹/۵

شماره:۱۱۷۴۶ 

پیرو اطلاعیه شماره ۹۷

تا مورخ ۱۴۰۲/۸/۳۰ دو گروه که اسامی و مشخصات آنها به پیوست تقدیم می گردد داوطلب همکاری با انجمن مالکان به عنوان عضو افتخاری گروه مدیریت خانه فرهنگ می باشند.

مطابق بند ج ماده ۵ شیوه نامه خانه فرهنگ انتخاب گروه مدیریت از وظایف هیأت مدیره انجمن مالکان است.

مراتب در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۲ هیأت مدیره انجمن مالکان مورد بررسی قرار گرفت و مصوب شد با توجه به سابقه مطلوب و ارزنده هر دو گروه، این انتخاب از طریق برگزاری نظرسنجی مجازی توسط سامانه هوشمند مدیریت مجتمع سما   که در سال ۱۳۹۹ راه اندازی شده است، انجام شود.

لذا خواهشمند است روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۹:۰۰ با ارسال پیامک به شماره ۰۲۰۰۰۲۰۰۳۳۰ نسبت به ارسال عدد گروه مورد نظر خود ( فقط عدد ۱ یا ۲ بدون متن )  اقدام فرمایید.بدیهی است به پیامک هایی که در خارج از این بازه زمانی ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

توضیح: اولین پیامک ارسالی در این بازه زمانی ملاک عمل بوده و ارسال پیامک نظر سنجی فقط با خطی که شماره آن در دفتر مدیریت دهکده به ثبت رسیده و به آن پیامک شارژ مجتمع ارسال میشود، امکان پذیر است.

هیأت مدیره انجمن مالکان

گروه شماره ۱ خانه فرهنگ نوآوران                        گروه شماره ۲ خانه فرهنگ