تاریخ:۱۴۰۲/۸/۲۳

شماره: ۱۱۷۳۷

مراسم بازدید از پروژه ساختمان پارک،

بدینوسیله از شما همسایه محترم دعوت میشود در روز جمعه ۲۶ آبان ماه ، ساعت ۱۲ ظهر ، در این مراسم شرکت بفرمایید .

                                                     هیأت مدیره انجمن مالکان