تاریخ:۱۴۰۲/۸/۹

شماره:۱۱۷۲۵

بدینوسیله از اهالی محترمی که به عنوان « عضو گروه مدیریت خانه فرهنگ » داوطلب همکاری با انجمن مالکان هستند دعوت به عمل می آید اعلام آمادگی خود را به صورت کتبی حداکثر تا پایان وقت اداری ۱۴۰۲/۸/۳۰ به دفتر مدیریت تحویل و رسید دریافت نمایند.

هیأت مدیره انجمن مالکان