تاریخ: ۱۴۰۲/۷/۱۵ 

شماره:۱۱۵۸۶

پیش نویس اساسنامه مجتمع در راستای اجرای بند ۹ از مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۰ که مقرر داشته: بر اساس قانون تملک آپارتمان‌ها امور مجتمع از طریق هیأت مدیره منتخب مجتمع انجام شود، در وب گاه شهرک خانه ( shahrakekhaneh.com ) بارگذاری شده است.

لذا خواهشمند است نسبت به بررسی پیش نویس اساسنامه تهیه شده اقدام فرموده و پیشنهادات اصلاحی خود را به صورت مکتوب تا تاریخ ۱۴۰۲/۷/۳۰ به دفتر مدیریت دهکده اعلام نمایید.

بدیهی است پس از دریافت نظرات و پیشنهادات هیأت تدوین اساسنامه بررسی و اصلاحات مناسب منظور خواهد شد. مطابق قانون تملک آپارتمان‌ها، مجمع عمومی مجتمع جهت بررسی و تصویب اساسنامه برگزار خواهد شد.

ضمناً در صورت نیاز به نسخه کاغذی با دفتر مدیریت دهکده تماس بگیرید.

هیأت مدیره انجمن مالکاناساسنامه مجتمع مسکونی دهکده۴۰۲.۶.۶ –