تاریخ:۱۴۰۲/۶/۲۶ 

شماره: ۱۱۶۴۳

از مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۶ عملیات محلول پاشی پاپیتال های مجتمع آغاز می گردد.

لطفاً از تماس آب با برگ پاپیتال ها به مدت ۲۴ ساعت پس از محلول پاشی، خودداری فرمایید.

 

هیأت مدیره انجمن مالکان