تاریخ: ۱۴۰۲/۵/۳۰

شماره: ۳۴

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت سوم

شرکت تعاونی مصرف محلی دهکده

بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی فوق الذکر میرساند، جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت(اول) شرکت تعاونی یادشده رأس ساعت ۱۱ روز جمعه مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۰ درمحل دفتر خدمات واقع در شهرستان فردیس مجتمع مسکونی خانه کرج (دهکده) خیابان گلنار شرقی پلاک ۳۸ تشکیل میگردد.

لذا از اعضاء محترم تعاونی این مجموعه دعوت میشود تادررأس ساعت مقرر درمحل مذکور حضور به هم رسانند.

با عنایت به اینکه عرصه ملک تعاونی (رستوران پارک تفریحی) از مشاعات بسیار مهّم وحیاتی دهکده بشمار میرود و استقرارشرکت تعاونی دراین ساختمان به عنوان تامین دلیل درمحاکم قضایی مطرح بود و بر این اساس مانع از دست اندازی های شرکت خانه به پارک تفریحی انجمن گردیده است لذا اعضاء هیئت مدیره وقت در سالهای ۸۴-۸۵ بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده مورخه ۸۴/۷/۱۵ و۸۴/۷/۲۰ مسئولیت اداره امور تعاونی را نیز به عهده گرفت و مراتب در روزنامه رسمی تاریخ ۸۴/۹/۹ به شماره ثبت ۸۴۲۷۲ ثبت گردید و ازاین تاریخ به بعد این تعاونی زیر نظر هیئت مدیره انجمن مالکان و با انتصاب مدیرعامل مستقل تعاونی فعالیت خود را ادامه خواهد داد.

در سالهای اخیر نیز همانند گذشته و بمنظور اعمال سیاست واحد درقبال زیاده خواهی های شهرک ساز و بر اساس مندرجات فوق الذکر ومصوبه های ۹۲/۳/۱۶ و ۹۳/۹/۲۵ و ۹۳/۱۱/۶ و ۹۵/۶/۲۵ و۹۵/۹/۸ ، هیئت مدیره های وقت انجمن نسبت به اداره امور تعاونی اقدام مقتضی معمول داشته اند، بهمین جهت با توجه به مندرجات فوق، هیئت مدیره فعلی انجمن مالکان، جهت واگذاری مسئولیت انجام امور تعاونی به هیئت مدیره جدید بصورت دسته جمعی استعفاء و طی برگزاری مجامع قانونی، هیئت مدیره جدید از میان اعضاء سهامداران تعاونی در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۲۰ در مجمع تعاونی انتخاب و پس از اخذ تائید از اداره تعاون استان البرز و اداره ثبت شرکت ها ، هیئت مدیره جدید تعاونی فعالیت خود را پس از طی مراحل قانونی در تاریخ  ۱۴۰۱/۲/۲۶ آغاز نمودند.

  لذا با توجه به بند ۲ ماده ۴ آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی ( موضوع تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون بخش تعاون ) و تبصره ۵ ماده ۲۲ اساسنامه، این دوره نیز موضوع انتخابات تعاونی بشرح دستور جلسه زیر اعلام میگردد:

دستورجلسه :

 • استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
 • رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت های مالی منتهی به سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و منتهی به سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ پس از گزارش بازرس.
 • انتخاب بازرس
 • تعیین روزنامه کثیرالانتشار اصلی و علی البدل.
 • اخذ تصمیم در خصوص فروش اقلام مستهلک و ضایعات موجود در تعاونی.
 • اخذ تصمیم در خصوص اطلاع رسانی به اعضاء از طریق سایت تعاونی دهکده.
 • بررسی افزایش سهام
 • بررسی واگذاری سهام به واحد های مسکونی
 • تعیین خط مشی و برنامه آتی تعاونی به پیشنهاد هیئت مدیره.

ضمناً یادآوری میگردد:

 • درصورتیکه حضور عضوی درمجمع میسر نباشد میتواندحق حضور و اعمال رأی از سوی خود به نماینده تام الاختیار خود واگذار نماید دراین صورت هیچ کس نمیتواند نمایندگی بیش از سه عضو را بپذیرد وهر شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد داشت اضافه میشود برگه های نمایندگی مزبور با امضاء اکثریت هیات مدیره و بازرس تعاونی معتبر خواهد بود بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر ظرف مدت ۳روز از تاریخ انتشار این اگهی به همراه نماینده خود بادردست داشتن مدارک مؤید عضویت درتعاونی وکارت شناسایی معتبر درمحل دفتر خدمات حاضر و پس از احراز هویت ، عضویت متقاضی واهلیت نماینده ، برگه نمایندگی مربوطه توسط مقام مذکور تایید وبرگه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد.
 • تصمیماتی که در مجمع با رعایت ضوابط و مقررات اتخاذ میگردد برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب ومخالف ، نافذ ومعتبرخواهد بود.
 • این مجمع با حضور هر تعداد اعضاء تعاونی یا نمایندگان تام الاختیار آنها رسمیت می یابد.

 

                        اردلان پورفرهادی                                                                                  همایون ایران پور

مدیرعامل تعاونی مصرف محلی دهکده                                           رئیس هیئت مدیره تعاونی مصرف محلی دهکده

توجه!!

سرکارخانم / جناب آقای

عضو محترم تعاونی مصرف اهالی دهکده

با سلام و احترام؛

                     حضور شما در این مجمع عمومی فوق العاده، برای بقاء و حاکمیت مشاعات شهرک بویژه ساختمان رستوران و پارک الزامی است.

               هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف اهالی دهکده   (خانه کرج)