تاریخ:۱۴۰۲/۵/۱۹ 

شماره: ۱۱۵۹۲

به پیشنهاد کارگروه فنی و مهندسی:

از شهروندان گرامی تقاضا می شود با توجه به عدم امکان استفاده از استخر پارک، نظرات و پیشنهادات خود را در راستای استفاده بهینه از این فضای ورزشی و تفریحی تا مورخ ۱۴۰۲/۶/۴ به دفتر مدیریت دهکده ارسال فرمایند.

توجه: تغییر کاربری این مکان ورزشی و تفریحی امکان پذیر نیست.

هیأت مدیره انجمن مالکان