تاریخ: ۱۴۰۲/۳/۱۸ 

شماره: ۱۱۴۷۴

با توجه به حدنصاب نرسیدن تعداد داوطلبین عضویت در هیأت مدیره و بازرسین و پیرو درخواست هیأت مدیره انجمن از فرماندار محترم فردیس، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه ( نوبت اول ) به تاریخ۱۴۰۲/۴/۹ انتقال یافت.

بر این اساس مقرر شد واجدین شرایط، مطابق ماده ۲۷ اساسنامه داوطلبی خود را تا مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۴ ساعت ۱۱:۰۰ به دفتر مدیریت دهکده اعلام فرمایند.

لازم به توضیح است که این فرصت قابل تمدید نمی باشد.

هیئت مدیره انجمن مالکان