تاریخ:۱۴۰۲/۲/۳۱

شماره:۱۱۴۴۵

زمان استفاده آب فضای سبز ، از مورخ۱۴۰۲/۳/۱  هر روز ساعت ۷:۰۰ الی ۱۱:۰۰ و ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ می باشد.

هیئت مدیره انجمن مالکان