تاریخ:۱۴۰۲/۲/۲۳ 

شماره:۱۱۴۳۴    

بازگشت به درخواست کارشناسی قیمت املاک توسط یکی از مالکین ویلاهای دهکده و نظریه هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ ، ارزش عادله روز شش دانگ عرصه و اعیان باغ ویلای مسکونی با وضعیت اعیانی کلنگی به مساحت عرصه ۱۱۱۲/۵ متر مربع پس از اصطلاحی و مساحت اعیانی ۲۸۴ مترمربع به انضمام کلیه انشعابات، ملحقات و منضمات آن مبلغ ۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال معادل شصت و هشت میلیارد تومان برآورد و اعلام گردیده است.

لازم به ذکر است قیمت کارشناسی اعلام شده بر اساس ارزیابی انجام شده در فروردین ماه ۱۴۰۲ بوده و مشمول تعدیل قیمت تورمی خواهد بود.

هیئت مدیره انجمن مالکان