تاریخ: ۱۴۰۲/۲/۱۹

شماره:۱۱۴۳۱

عملیات محلول پاشی بهاره جهت تقویت درختان مثمر و غیر مثمر و کنترل آفات و بیماریهای نباتی، مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۰ آغاز خواهد شد.

هیئت مدیره انجمن مالکان