تاریخ:۱۴۰۲/۲/۱۸

شماره: ۱۱۴۳۰

پیرو اطلاعیه شماره ۷۳ بدینوسیله مجدداً از مالکان محترمی که به عنوان « عضو هیئت مدیره و بازرسین » داوطلب همکاری با انجمن مالکان هستند دعوت به عمل می آید اعلام آمادگی خود را به صورت کتبی حداکثر تا پایان وقت اداری ۱۴۰۲/۳/۴ به دفتر خدمات تحویل و رسید دریافت نمایند.

هیئت مدیره انجمن مالکان