تاریخ:۱۴۰۲/۲/۱۱ 

شماره: ۱۱۴۱۹    

آبیاری درختان چنار مقابل ویلا توسط عوامل انجمن انجام می شود.

لطفاً از باز و بسته نمودن شیر آب قطره ای مقابل ویلا خودداری فرمایید.

هیئت مدیره انجمن مالکان