تاریخ:۱۴۰۲/۱/۲۹ 

شماره:۱۱۳۹۸    

با توجه به نزدیک شدن به زمان محلول پاشی بهاره جهت کنترل آفات و بیماریهای نباتی، نسبت به آبیاری درختان داخل ویلا اقدام فرمایید.

هیئت مدیره انجمن مالکان