تاریخ: ۱۴۰۲/۱/۲۰

شماره:۱۱۳۸۷

احتراماً نوزدهمین جلسه مجمع نمایندگان خیابان‌ها ساعت ۱۱:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۴ در سالن دفتر مدیریت دهکده برگزار می گردد.

دستور جلسه:

  • بررسی مجدد تعیین حق حضور و یا پاداش در جلسات برای اعضا غیرموظف هیئت مدیره
  • ارائه نظرات و پیشنهادات مقتضی در رابطه با بودجه سال ۱۴۰۲ انجمن مالکان
  • استماع و بررسی پیشنهادات سرکار خانم گلشن چاهیان در رابطه با سم پاشی های مورد لزوم در دهکده

حضور برای عموم اهالی آزاد است.

هیئت مدیره انجمن مالکان