تاریخ:۱۴۰۱/۱۲/۱

شماره:۱۱۳۴۹     

بدینوسیله از مالکان محترمی که به عنوان « عضو هیئت مدیره و بازرسین » داوطلب همکاری با انجمن مالکان هستند دعوت به عمل می آید اعلام آمادگی خود را به صورت کتبی حداکثر تا پایان وقت اداری ۱۴۰۲/۲/۱ به دفتر خدمات تحویل و رسید دریافت نمایند.

توضیح: ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۲ اسامی داوطلبین به فرمانداری فردیس اعلام می شود و پس از تایید و هماهنگی با فرمانداری زمان برگزاری مجمع و اسامی داوطلبین واجد شرایط به اطلاع خواهد رسید.

هیئت مدیره انجمن مالکان