گردشکار

ضمن تشکر و قدر دانی از تمامی اهالی مجتمع که با درک وضعیت اقتصادی جامعه با اهداء وجوه خود به صندوق رفاه کارکنان انجمن سبب دلگرمی و افزایش روحیه خدمتی آنان می گردند ،بدینوسیله به اطلاع می رساند در خصوص مرحله چهارم کمکهای مردمی به این صندوق به شرح زیر اقدام گردید .

در مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ تعداد ۶۳ فقره بن کارت فروشگاه امیران و ۶۳ بطری روغن مایع ۱ لیتری تخفیف فروشگاه امیران  تهیه و بین ۶۳ نفر کارکنان انجمن توزیع گردید.

                                                                                    ریال

واریزی  اهالی مجتمع                                                  ۶۷۹.۰۷۳.۰۹۴

کسر میشود :

بن کارت۶۳ فقره                                                     ( ۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰)

هزینه ایاب ذهاب                                                      (۲.۰۰۰.۰۰۰)

مانده موجودی صندوق                                                ۴۷.۰۷۳.۰۹۴    

اسامی شهروندانی که در این دوره ما را یاری نموده اند(به ترتیب حروف الفبا ):

خانم ها: برونرسی- فریبا جعفری- خاندانی- دهقانی-سیمین رحمانیان- شکور زاده- دکتر پروین صادقی- صحت- ژاله کمیلی زاده – شهناز کمیلی زاده – فاطمه مرتضوی- مولودی زرنقی- ملکومیان-مرتضوی – ناظمی.

آقایان: آرمند زاده-قهرمان اسماعیلی- امیرکافی- آئین پور- عباس پدیدار- پور عبداله – ترک آبادی- ترابیان- ثابت قدم- جامعی – خدایاری – دوخا- ربیعی- کیان رضائی- سبزه زار -صراف زاده خوئی- طهماسبی- فاتحی- رضا قلی پوری-  قابوسی-کاوه کباری–سیاوش کباری- لطیفی- خلیل مهدی زاده – مقصودی- معین – مارتروسیان- میرزابیگی -دکتر محمود نیشابوری – نوری زاد برازنده – نراقی- وهاب زادگان – دکتر وکیل التجار – دکتر یحیوی و یک نفر از شهروندان محترم نیز واریزی داشته اما خود را معرفی نکرده اند.

  هیئت امناء صندوق رفاه