ضمن تشکر و قدر دانی از تمامی اهالی مجتمع که با درک وضعیت اقتصادی جامعه با اهداء وجوه خود به صندوق رفاه کارکنان انجمن سبب دلگرمی و افزایش روحیه خدمتی آنان می گردند ،بدینوسیله به اطلاع می رساند در خصوص مرحله سوم کمکهای مردمی به این صندوق به شرح زیر اقدام گردید .

در مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ تعداد ۶۰ فقره بن کارت فروشگاه امیران و ۶۰ بطری روغن مایع ۱ لیتری تهیه و بین ۶۰ نفر کارکنان انجمن توزیع گردید .

                                                                                    ریال

واریزی  اهالی مجتمع                                                  ۴۳۸.۳۹۳.۵۰۰

واریزی انجمن مالکان(مصوبه مجمع نماینده خیابانها)            ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰

موجودی صندوق قبل از خرید                                       ۵۸۸.۳۹۳.۵۰۰

کسر میشود :

بن کارت ۶۰ فقره                                                     ( ۵۳۳.۶۰۰.۰۰۰)

۶۰ بطری روغن مایع ۱ لیتری                                      (  ۳۷.۲۰۰.۰۰۰)

هزینه ایاب ذهاب                                                      ( ۱.۵۱۳.۵۰۰)

مانده موجودی صندوق                                                ۱۶.۰۸۰.۰۰۰      

اسامی شهروندانی که در این دوره ما را یاری نموده اند:

خانم ها : ژاله کمیلی زاده – شهناز کمیلی زاده -محبوبی-رستگار-مولودی-شکور زاده- صدیق نیا-بهبهانی-سپنج- رشکی-دهقان

آقایان: طهماسبی-آرمند زاده -افطسی –خلیل مهدی زاده -امیر کافی-مسگریان حقیقی- نورانی پور-بزرگ نیا-دکترکیوان پژوه- بیژن آزموده -پور معمار-جوهری فرد-ساعدی-دوخا- قهرمان اسماعیلی –علی قلی پور-دکترمحمود نیشابوری -دکترجوادی-ثریا-مارتروسیان-میرزابیگی-فرضی-لشکری –نوری زاده-دکتربحیرائی-دکترکرباس فروشان-ثابت قدم-مرادی-جامعی –عباس پدیدار و ۲ نفر از شهروندان محترم نیز که واریزی داشته اما خود را معرفی نکرده اند.

                                                                    هیئت امناء صندوق رفاه