تاریخ:۱۴۰۱/۸/۲۸

شماره:۱۱۲۲۱  

اطلاعیه-شماره۵۶

شاخه های حاصل از هرس درختان به خارج از مجتمع منتقل و امحاء میشود.

هزینه این عملیات توسط شما ساکنین و مالکین محترم در قالب شارژ پرداخت می‌شود اما امکان انتقال برگهای خزان شده و امحاء آنها در خارج از مجتمع وجود ندارد.

این برگ ها به محل چاله برگ در جنوب خیابان گلایول شرقی منتقل شده و فقط جهت تهیه خاک برگ واگذار می‌شود.

در صورتی که این برگ‌ها با شاخه‌ و سایر ضایعات گیاهی و حتی خاک یا نخاله ساختمانی همراه باشد هیچ داوطلبی برای برگ ها جهت تهیه خاک برگ نخواهیم داشت که سبب تحمیل هزینه اضافه به انجمن جهت سوزاندن آنها خواهد شد.

سوزاندن برگ ها نیز با مشکلات عدیده‌ای همراه است.

لذا خواهشمند است ضمن توجه به اطلاعیه های صادره در این خصوص ضایعات گیاهی را در زمان های مجاز به صورت تفکیک شده در مقابل ویلا دپو نمایید.

هیئت مدیره انجمن مالکان