تاریخ:۱۴۰۱/۸/۲۳

شماره:۱۱۲۱۲

اطلاعیه-شماره۵۵

جهت جلوگیری از تداخل در جمع آوری برگ های خزان شده و شاخه های بریده شده درختان از ۲۷ آبان ماه تا پایان آذر ماه سال جاری هرس درختان مثمر و غیر مثمر مجاز نمی باشد.

در صورت اقدام به هرس در زمان یاد شده، ساکن ویلا موظف به جمع آوری شاخه های هرس شده و انتقال آن به خارج از دهکده است.

هیئت مدیره انجمن مالکان