تاریخ:۱۴۰۱/۸/۴

شماره:۱۱۱۸۶

اطلاعیه-شماره۵۴

بدینوسیله از مالکان محترمی که به عنوان « عضو گروه مدیریت خانه فرهنگ » داوطلب همکاری با انجمن مالکان هستند دعوت به عمل می آید اعلام آمادگی خود را به صورت کتبی حداکثر تا پایان وقت اداری ۱۴۰۱/۸/۱۲ به دفتر خدمات تحویل و رسید دریافت نمایند.

هیئت مدیره انجمن مالکان