تاریخ:۱۴۰۱/۸/۴

شماره:۱۱۱۸۲

اطلاعیه شماره ۵۳

گیاهان زیر جهت عرضه به اهالی محترم در گلخانه مجتمع موجود می باشد:

ردیف نام گیاه
۱ رز نایلونی
۲ رز سطلی
۳ رز ( خاص )
۴ سرو کامیس پاریس
۵ محبوبه شب
۶ ساناز
۷ گل کاغذی بزرگ

گل کاغذی کوچک

۸ به ژاپنی
۹ یاس زرد
۱۰ پیرکانتا
۱۱ شاه پسند
۱۲ سدوم چمنی
۱۳ زرشک
۱۴ یال اسبی
۱۵ شمشاد طلایی
۱۶ گل کلم نشاء
۱۷ گل کلم گلدانی