تاریخ:۱۴۰۱/۸/۱

شماره :۱۱۱۷۴

اطلاعیه شماره ۵۲

از ابتدای آبان ماه آب فضای سبز در روزهای یکشنبه، سه شنبه، پنجشنبه و جمعه از ساعت ۸ الی ۱۶ در شبکه جاری خواهد بود.

ضمناً در زمان بارندگی آب قطع می شود.

هیئت مدیره انجمن مالکان