تاریخ:۱۹/۶/۱۴۰۱

شماره :۱۱۰۹۶

اطلاعیه شماره ۴۸

برابر پیشنهاد مورخ۱۴۰۱/۵/۱۲ مجمع نمایندگان خیابانها و مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۶/۳ هیئت مدیره انجمن نسبت به خریداری مقداری سم جهت امحاء موش اقدام شده است.

لذا اهالی محترم می توانند جهت تهیه سم مزبور با قیمت خرید به دفتر خدمات مراجعه نمایند.

هیئت مدیره انجمن مالکان