تاریخ:۱۴۰۱/۵/۲۳

                                                                                                                               شماره :۱۱۰۵۷

اطلاعیه شماره ۴۷

با توجه به اتمام دوره فعالیت هیئت مدیره از مالکین محترم ( اعضای انجمن ) واجد شرایط طبق ماده ۲۷ اساسنامه، خواهشمند است اعلام داوطلبی خود را جهت عضویت در هیئت مدیره تا تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ به دفتر خدمات مجتمع تسلیم و رسید دریافت نمایند.

ضمناً انتخابات در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که تاریخ آن متعاقباً اعلام خواهد شد، برگزار و در خصوص موارد زیر نیز در این جلسه تصمیم گیری می شود:

  • تعیین حق حضور در جلسات برای اعضاء غیرموظف هیئت مدیره مطابق ماده ۲۳ بند ۷ اساسنامه انجمن
  • تعیین حق الزحمه بازرسان انجمن مطابق ماده ۲۳ بند ۸ اساسنامه انجمن

       هیئت مدیره انجمن مالکان