تاریخ:۱۴۰۱/۴/۱۲

شماره: ۱۱۰۰۱

اطلاعیه-شماره ۴۴

با توجه به اعلام تنفس در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۰، به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد داوطلبین عضویت در هیئت مدیره، از کلیه اعضای انجمن تقاضا می شود، داوطلبی خود را به دفتر خدمات انجمن اعلام فرمایند.

جلسه تنفس دوم ، روز جمعه ساعت ۱۰:۰۰ در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۴ برگزار خواهد شد.

هیئت مدیره انجمن مالکان