صورت‌‌ جلسه مجمع عمومی عادی سالانه نوبت دوم  مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۷

انجمن مالکان مجتمع مسکونی خانه کرج

 با شماره ثبت ۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۹۱۸۵۹

نظر به اینکه تعداد حاضران در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه نوبت اول روز جمعه مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۳، به حد نصاب قانونی نرسیده بود، در پی انتشار آگهی دعوت، مجمع عمومی عادی نوبت دوم انجمن در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲۷ مقارن ساعت ۱۰:۰۰ صبح در محل فضای مجاور دفتر خدمات انجمن با حضور نماینده محترم فرمانداری فردیس جناب ‌آقای اسدالهی و تعداد ۱۲۸ نفر از مالکان انجمن برگزار گردید.

ابتدا آیاتی چند از کلام الله مجید تلاوت گردید و سپس در اجرای ماده ۱۶ اساسنامه انجمن، چهار نفر از اعضا به عنوان هیئت رئیسه مجمع، با رأی اکثریت نسبی حاضران با مشخصات زیر انتخاب گردیدند و جلسه رسمیت یافت:

۱-آقای عبداله زهادی با شماره ملی … به سمت رئیس جلسه

۲-آقای احمد لشکری با شماره ملی … به سمت ناظر ۱ جلسه

۳-آقای خسرو مقصودی با شماره ملی… به سمت ناظر ۲ جلسه

۴-آقای همایون ایران‌پور با شماره ملی … به سمت دبیر جلسه

اسامی داوطلبان سمت هیئت مدیره و بازرسان در ابتدای جلسه جهت اطلاع حاضران بر روی تابلو اعلانات ویژه مجمع درج گردید.

رئیس جلسه آقای عبداله زهادی ضمن تشکر از حضور حاضرین در جلسه، متن دستور جلسه شماره ۱۰۹۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۴ (پیوست ۱) را به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم به شرح زیر قرائت نمود:

۱-ارائه گزارش هیئت مدیره به مجمع

۲-ارائه گزارش خزانه دار به مجمع

۳-ارائه گزارش بازرسان به مجمع

۴-بررسی و تصویب صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۵-بررسی و تصویب بودجه و نرخ شارژ ۱۴۰۱

۶-تعیین روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی

۷-بررسی و تصویب شیوه نامه مصرف آب فضای سبز در مجتمع

۸-انتخاب دوره ای هیئت مدیره، بازرسان و خزانه دار

سپس مجمع عمومی نسبت به هر یک از موارد دستور جلسه، به شرح آتی اتخاذ تصمیم نمود:  

ردیف ۱ دستور جلسه: ارائه گزارش هیئت مدیره به مجمع

آقای امیر قابوسی مدیر عامل انجمن، گزارش عملکرد فعالیت‌های هیئت مدیره در سال ۱۴۰۰ را به مدت ۱۵ دقیقه  قرائت نمود (پیوست ۲).

ردیف ۲ دستور جلسه: ارائه گزارش خزانه دار به مجمع

سرکار خانم خدیجه بهلولی (خزانه دار) گزارش مالی سال ۱۴۰۰ انجمن را به مدت ده دقیقه به مجمع ارائه نمود (پیوست ۳).

ردیف ۳ دستور جلسه: ارائه گزارش بازرسان به مجمع

آقای هادی اقوامی بازرس انجمن، گزارش بازرسان انجمن را به مدت ۱۹ دقیقه به مجمع ارائه نمود. سپس آقای محمدرضا بادبانچی بازرس دیگر انجمن ضمن تأیید گزارش آقای اقوامی، از عملکرد هیئت مدیره تشکر کرد (پیوست ۴).

عبداله زهادی                            احمد لشکری                                خسرومقصودی                       همایون ایران پور        

رئیس جلسه                             ناظر ۱ جلسه                                   ناظر ۲جلسه                             دبیر جلسه      

ردیف ۴ دستور جلسه:  بررسی و تصویب صورت‌های مالی منتهی به۱۴۰۰/۱۲/۲۹

با درخواست رئیس جلسه به منظور بررسی صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹تعدادی از حاضران به عنوان موافق و مخالف مطالبی را مطرح نمودند که پس از رأی گیری، صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انجمن، با اکثریت آراء به تصویب مجمع رسید (پیوست ۵).

ردیف ۵ دستور جلسه: بررسی و تصویب بودجه و نرخ شارژ ۱۴۰۱

آقای علیرضا ف خرمی رئیس هیئت مدیره در خصوص موضوع بررسی و تصویب بودجه و نرخ شارژ سال ۱۴۰۱ گزارشی مبسوط ارائه نمود و اظهار داشت بر اساس تصمیم شورای عالی کار حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ به میزان ۵۷ درصد افزایش یافته است و حدود هشتاد و شش درصد هزینه انجمن صرف پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انجمن می‌شود. لذا انجمن در سال ۱۴۰۱ ناگزیر به افزایش شارژ به میزان پنجاه درصد می‌باشد.

در این خصوص آقایان کیارش و کورش تاجبخش به عنوان مخالف افزایش شارژ مطالبی را عنوان نمودند. سپس آقای رضا قلی پوری به عنوان مخالف نحوه محاسبه دریافت شارژ از مالکان پیشنهاد مفصلی مبنی بر تغییر نحوه محاسبه دریافت شارژ را مطرح کرد که به علت اینکه تغییر در نحوه محاسبه دریافت شارژ در دستور جلسه نبود مورد بررسی مجتمع قرار نگرفت.

آقای علیرضا ف خرمی رئیس هیئت مدیره در ادامه پیشنهاد نمود چنانچه مجمع با حذف خدمات هرس شمشاد و درختان واحدهای مسکونی توسط دفتر خدمات موافقت نماید، سقف مبلغ شارژ تا ۴۵ درصد کاهش می‌یابد.

در خصوص پیشنهاد ایشان به منظور کاهش پنج درصد از شارژ، رأی‌گیری به عمل آمد که به تصویب مجمع نرسید.

سپس کلیات بودجه سال ۱۴۰۱ و همچنین افزایش پنجاه درصدی مبلغ شارژ اماکن تجاری مطابق جدول پیوست  بودجه و افزایش شارژ پنجاه درصدی ویلاهای مجتمع و همه مجموعه های آپارتمانی که به ازای هر متر مربع عرصه ۴۶۰۰ ریال و هر متر مربع اعیان ۱۸۰۰۰ ریال بدون اعمال ضریب کاهشی یا افزایشی می گردد به رأی گذاشته شد و با اکثریت آراء به تصویب رسید (پیوست ۶).

موضوع بیمه تکمیلی کارکنان انجمن، توسط آقای هادی اقوامی بازرس انجمن در مجمع مطرح شد که پس از توضیحات آقای علیرضا ف خرمی رئیس هیئت مدیره، پرداخت بیمه تکمیلی مشابه سال قبل با رأی اکثریت تصویب شد.

ردیف ۶ دستور جلسه: تعیین روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی

در این خصوص در مجمع رأی‌گیری به عمل آمد و با حداکثر آرای دستی، روزنامه پیام زمان جهت درج آگهی تعیین گردید. مدت رأی‌گیری (۲ دقیقه)

ردیف ۷ دستور جلسه: بررسی و تصویب شیوه نامه مصرف آب فضای سبز در مجتمع

دستور‌العمل سهمیه بندی مصرف آب فضای سبز دهکده در آبان ماه ۱۴۰۰ توسط کارگروه تخصصی آب تهیه و به هیئت مدیره انجمن ارائه گردید. پس از تصویب هیئت مدیره در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۹، از طریق سایت مجتمع به نشانی اینترنتی www.shahrakekhaneh.com برای مالکان ارسال و طی نامه‌ی شماره ۱۰۸۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۷ به همه مالکان ابلاغ گردید (پیوست ۷). پس از توضیحات آقای رضا قلی پوری- عضو کارگروه تخصصی آب و آقای امیر قابوسی مدیرعامل انجمن این دستور‌العمل با اکثریت آرا تصویب شد.

آقای امیر قابوسی مدیر عامل انجمن راجع به پیشنهاد کارگروه تخصصی آب مبنی بر خرید و بکارگیری تانکر آب دوازده هزار لیتری دو محوره (پیوست ۸)، اظهار داشت که قیمت تانکر مورد نظر بالغ بر دویست میلیون تومان می‌باشد که باید در ردیف بودجه پروژه‌های عمرانی لحاظ گردد و مبلغ یکصد میلیون تومان آن از محل بودجه پروژه‌های عمرانی سال گذشته جهت آبیاری قطره‌ای چنارها موجود است. مراتب به رأی گذاشته شد و با اکثریت آرا به تصویب رسید.

عبداله زهادی                        احمد لشکری                                خسرومقصودی                             همایون ایران پور

  رئیس جلسه                          ناظر ۱ جلسه                                ناظر ۲جلسه                                  دبیر جلسه     

ردیف ۸ دستور جلسه: انتخاب دوره‌ای هیئت مدیره، بازرسان و خزانه دار

هم‌زمان با اعلام انتخاب دوره‌ای هیئت مدیره و خزانه دار، تعداد ۵ نفر از داوطلبان انصراف خود را از سمت هیئت مدیره، کتباً به هیئت رئیسه تسلیم و توسط هیئت رئیسه به مجمع اعلام گردید (پیوست ۹).

داوطلبان سمت بازرسی، آقایان هادی اقوامی به شماره ملی … ، محمد رضا بادبانچی به شماره ملی … و کوروش سمنانی به شماره ملی … به مجمع معرفی شدند سپس رأی گیری به صورت کتبی به عمل آمد. تعداد آرای مأخوذه ۱۲۰ برگ، تعداد آراء باطله و سفید ۶ برگ و تعداد  ۱۱۱ برگ صحیح قرائت شد که آقای هادی اقوامی با اخذ ۹۲ رأی و آقای محمد رضا بادبانچی با اخذ ۶۸ رأی به عنوان بازرسان اصلی و آقای کورش سمنانی با اخذ ۲۴ رأی به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شدند. ضمناً تعداد سه برگ رأی پس از قرائت ارائه شد که لحاظ نگردید.

با توجه به ضیق وقت جهت بررسی موضوع انصراف داوطلبان دوره‌ای هیئت مدیره و خزانه دار، با موافقت مجمع اعلام تنفس گردید و جلسه مجمع در ساعت ۱۳:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

عبداله زهادی                        احمد لشکری                                خسرومقصودی                                    همایون ایران پور        

رئیس جلسه                            ناظر ۱ جلسه                                ناظر ۲جلسه                                          دبیر جلسه