تاریخ:۱۴۰۱/۳/۳۱

شماره:۱۰۹۷۹

اطلاعیه-شماره ۴۳

با توجه به اعلام تنفس در جلسه دوم مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۷، به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد داوطلبین عضویت در هیئت مدیره، از کلیه اعضای انجمن تقاضا می شود، داوطلبی خود را به دفتر خدمات انجمن اعلام فرمایند.

جلسه تنفس در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۰ برگزار خواهد شد.

هیئت مدیره انجمن مالکان