اطلاعیه-شماره ۴۲

زمان استفاده آب فضای سبز ، از مورخ۴۰۱/۳/۱۷  هر روز ساعت

۷:۰۰ الی ۱۱:۰۰ و ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ می باشد.

هیئت مدیره انجمن مالکان