اطلاعیه-شماره ۳۹  

مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم انجمن مالکان مورخ ۱۴۰۱/۲/۳۰ لغو و در روز جمعه مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۰ برگزارخواهد شد.

هیئت مدیره انجمن مالکان