اطلاعیه-شماره ۳۸  

صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ در دفتر خدمات آماده رویت اعضای انجمن می باشد.

هیئت مدیره انجمن مالکان