اطلاعیه-شماره ۳۷

با توجه به افزایش  ۵۷ درصدی حقوق کارکنان توسط دولت نرخ شارژ ۱۴۰۱ تا تشکیل مجمع عمومی عادی به صورت علی الحساب ۵۰ درصد افزایش می یابد.

هیئت مدیره انجمن مالکان