اطلاعیه-شماره ۳۶

بدینوسیله از مالکان محترمی که به عنوان «عضو هیئت مدیره  و بازرسین » داوطلب همکاری با انجمن مالکان هستند دعوت به عمل می آید اعلام آمادگی خود را به صورت کتبی حداکثر تا پایان وقت اداری۱۴۰۱/۲/۱۰  به دفتر خدمات تحویل و رسید دریافت نمایند.

هیئت مدیره انجمن مالکان