اطلاعیه شماره ۳۵

بر اساس دستورالعمل شبکه بهداشت روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۲/۱ واکسیناسیون اجباری سرخک برای اتباع افغانی زیر ۳۵ سال در محل دفتر خدمات انجام می شود.

از روز جمعه مورخ ۱۴۰۱/۲/۲ ورود اتباع افغانی بدون کارت واکسن به داخل مجتمع ممنوع است.

هیئت مدیره انجمن مالکان