اطلاعیه شماره ۳۴

شرکت در مجمع نمایندگان خیابان ها برای عموم شهروندان آزاد است.

هیئت مدیره انجمن مالکان