اطلاعیه شماره ۳۲

پیرو مصوبه کارگروه تخصصی آب تا پایان سال جاری هر روز آب فضای سبز در شبکه جاریست. میزان آب برداشت شده تا پایان سال جاری در سهمیه سال ۱۴۰۱ منظور نخواهد شد.

هیئت مدیره انجمن مالکان