اطلاعیه شماره ۳۱

تا پایان سال جاری روزهای دوشنبه، پنجشنبه و جمعه آب فضای سبز در شبکه جاریست. میزان آب برداشت شده تا پایان سال جاری در سهمیه سال ۱۴۰۱ منظور نخواهد شد.

هیئت مدیره انجمن مالکان