اطلاعیه شماره ۲۴

روز سه شنبه مورخ ۴۰۰/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱ مانور زلزله با مدیریت محترم جمعیت هلال احمر شهرستان فردیس در محل پارک دهکده برگزار می شود.

شرکت در این مانور برای انجام واکنش های صحیح و سریع در برابر زلزله و افزایش سطح آگاهی به تمامی اهالی مجتمع توصیه می شود.

هیئت مدیره انجمن مالکان