اطلاعیه شماره ۲۲

هیئت مدیره انجمن در نظر دارد نسبت به راه اندازی مجدد نانوایی برای پخت نان بربری اقدام نماید.

از علاقمندان تقاضا می شود پیشنهاد خود را در این زمینه تا مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ به دفتر خدمات ارائه فرمایند.

هیئت مدیره انجمن مالکان