اطلاعیه شماره ۲۱

برابر تصمیمات اتخاذ شده در کارگروه تخصصی آب، برداشت آب از چاههای مجتمع فقط در روزهای جمعه انجام می شود.

ضمناً در صورت بارندگی و یخبندان، روزهای جمعه نیز پمپ های آب روشن نخواهد شد و برداشت آب نخواهیم داشت.

                                                        هیئت مدیره انجمن مالکان