اسامی نمایندگان خیابانهای دهکده

۱- نیلوفر غربی: آقای فرزاد وفایی                                                 

۲-نیلوفر شرقی : آقای حسین فرمنش                             

۳-بنفشه غربی: آقای رضا قلی پوری                               

۴-بنفشه شرقی: آقای خسرومقصودی                             

۵-نسترن غربی: آقای پیمان مقدمیان                             

۶-نسترن شرقی :آقای رضا عنایتی                                  

۷-پامچال غربی: آقای مهدی فاتحی                              

۸-پامچال شرقی: خانم پروانه برونرسی                           

۹-یاسمن غربی: آقای محمد علی اسبقی

۱۰-یاسمن شرقی: خانم سروش فرزانه

۱۱-گلنار غربی: آقای عباس پدیدار 

۱۲-گلنار شرقی: آقای منوچهر غدیری

 ۱۳-مریم غربی: آقای محمد عباسی

۱۴-مریم شرقی: فاقد نماینده

 ۱۵-لادن غربی: آقای ناصر سبزه زار

۱۶- لادن شرقی: آقای حسن ثابت قدم

 ۱۷-گلایل غربی: آقای اردلان پورفرهادی

۱۸- گلایل شرقی: آقای مسگر

مجتمع آپارتمانها: آقایان: بابک شاهانی-بابک ناجی-مهدی مهدوی